Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 23/10 - 29/10/2017

Thứ ba - 31/10/2017 06:07
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 10/2017… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần qua.

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 10/2017… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần qua.

Sáng 26/10/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4 đến 11/10/2017 tại Hà Nội. Hội nghị đã tập trung đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; thông qua các văn kiện: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết về “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”; báo cáo một số công việc quan trọng Bộ Chính trị đã thực hiện từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đối với sự phát triển của đất nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Chiều 26/7/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW ngày 2/2/2009 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và các nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 23/10 - 29/10/2017
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng phân cấp, phân quyền phù hợp, trong đó chú trọng phát hiện những cán bộ trẻ, hoàn thành xuất xuất sắc nhiệm vụ để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ theo hướng chủ động, vừa phải đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa phải đảm bảo có tầm nhìn xa, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch cán bộ; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải căn cứ nhiệm vụ, quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ; thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động và luân chuyển cán bộ của tỉnh theo hướng đảm bảo cơ chế canh tranh, công khai, minh bạch; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, chú trọng việc rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Đề án tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách cán bộ, xây dựng đồng bộ, thống nhất các chế độ đối với cán bộ trên cơ sở các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, đảm bảo việc vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

Sáng 27/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 10/2017.

Tại phiên họp, các đại biểu được nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá IX. Theo đó, về cơ bản đến nay 18 tờ trình và hồ sơ dự thảo nghị quyết dự kiến trình trình Kỳ họp thứ bảy đã và đang được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện theo khung thời gian quy định.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh có tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như đời sống dân sinh, vì vậy bên cạnh bảo đảm tiến độ thì cơ quan chuyên môn cần chú trọng hơn đến chất lượng các tờ trình, đề án. Hạn chế những sai sót khi trình các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết ra kỳ họp của HĐND tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thành sớm và bảo đảm về nội dung các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết.

Trong tuần, Sở Y tế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế những tháng đầu năm, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. 

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh không có dịch xảy ra, các bệnh truyền nhiễm xuất hiện rải rác được phát hiện và điều trị kịp thời, không có biến chứng nặng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác y tế những tháng đầu năm như: Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn ở mức cao, chiếm 7,5% tổng số sinh; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao, 110,5 trẻ nam/100 trẻ nữ, đặc biệt báo động tình trạng mất cân bằng giới tính ở trẻ là con thứ 3 trở lên; việc thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã không đạt theo kế hoạch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Học đề nghị các đơn vị trong toàn ngành cần rà soát lại các tiêu chí, có kế hoạch triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra; kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các đơn vị; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho công tác khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các đơn vị. Trước mắt là tập trung đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm cho Hội nghị xúc tiến đầu tư - xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga (tổng hợp)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây