Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thứ hai - 31/08/2020 22:31
Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Công an tỉnh Bắc Kạn.
Tên thủ tục hành chính Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Công an tỉnh Bắc Kạn.
Trình tự thực hiện 1. Cá nhân viết bản khai theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú kèm theo các giấy tờ theo quy định tại Điều 5 hoặc Điều 10 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
2. Sau khi nhận đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao Cục Tổ chức cán bộ chủ trì, thẩm định báo cáo.
3. Cục Tổ chức cán bộ sau khi nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét ban hành quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và chuyển hồ sơ kèm theo quyết định công nhận đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi.
 
Cách thức thực hiện Cá nhân hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) hoặc Bản khai để công nhận và giải quyết chế độngười hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)
2. Một trong các giấy tờ sau:
2.1. Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
(1) Người còn sống hoặc người đã hy sinh, từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì căn cứ vào bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:
a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.
b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III).
c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
(2). Người đã hy sinh, từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trở về trước thì căn cứ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:
a) Bản sao được chứng thực từ lý lịch theo quy định tại khoản 1 Điều này, từ hồ sơ khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên.
b) Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ.
c) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản.
2.2. Đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
(1). Người còn sống hoặc người đã hy sinh, từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về sau thì căn cứ vào bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:
a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.
b) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng do cơ quan, tổ chức để thất lạc lý lịch khai từ năm 1969 trở về trước hoặc người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
(2). Người đã hy sinh, từ trần từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì căn cứ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:
a) Bản sao được chứng thực từ lý lịch theo quy định tại khoản 1 Điều này, từ hồ sơ khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên.
b) Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ.
c) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định
Thời hạn giải quyết Cục Tổ chức cán bộ trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày  nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét ban hành quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và chuyển hồ sơ kèm theo quyết định công nhận đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 1. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh là người được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
1.1. Đã tham gia một tổ chức cách mạng hoặc đã thực sự hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
1.2. Được kết nạp hoặc được kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.
Việc công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) “Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm”, Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng được hưởng chính sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945”.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
2.1. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh.
2. Danh mục ngày khởi nghĩa tại các địa phương theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cục Tổ chức cán bộ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
2. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu số 01, 02.
 
 Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI1
Để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng
trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
Họ và tên: ........................................................................ Bí danh: ....................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam/Nữ: .....................................................
CCCD/CMND số .................................... Ngày cấp .................................... Nơi cấp .........
Quê quán: ...........................................................................................................................
Nơi thường trú:2 ..................................................................................................................
Ngày vào Đảng: .................................... Ngày chính thức: .................................................
Nguyên là: ........................................................................ Cơ quan, đơn vị: ......................
Đã nghỉ hưu ngày ... tháng... năm ......
Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày... tháng... năm... đến ngày ... tháng ... năm ...... Thuộc diện:3............................................................................................................
2. Phần khai đối với đại diện thân nhân (người thờ cúng) hưởng trợ cấp4
Họ và tên: .............................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .................................... Nam/Nữ: ......................................................
CCCD/CMND số .............................. Ngày cấp ................................Nơi cấp ......................
Nơi thường trú: .....................................................................................................................
Số điện thoại: ........................................................................................................................
Mối quan hệ với người hoạt động cách mạng: .....................................................................
Người hoạt động cách mạng đã chết ngày ... tháng... năm ...5./.
 
...., ngày... tháng... năm...
Xác nhận của UBND cấp xã
Ông (bà) ...................... hiện thường trú tại ................. và có chữ ký trên bản khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


 
………., ngày ... tháng ... năm ..…...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
____________________
Ghi chú:
1 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Người hoạt động cách mạng còn sống hoặc đã chết.
2 Áp dụng đối với trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống.
3 Ghi rõ thuộc diện thoát lay ly hay không thoát ly.
4 Nếu người hoạt động cách mạng còn sống lập bản khai thì không khai mục này.
5 Người hoạt động cách mạng còn sống thì không khai mục này.

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI1
Để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
1. Phần khai về người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Họ và tên: ........................................................................ Bí danh: .........................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam/Nữ: .........................................................
CCCD/CMND số .................................... Ngày cấp .................................... Nơi cấp ..............
Quê quán: ................................................................................................................................
Nơi thường trú:2 ......................................................................................................................
Ngày vào Đảng: .................................... Ngày chính thức: ....................................................
Nguyên là: ........................................................................ Cơ quan, đơn vị: ...........................
Đã nghỉ hưu ngày ... tháng... năm ......
Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày... tháng... năm... đến ngày ... tháng ... năm ......
Chức vụ khi tham gia hoạt động cách mạng: ........................................................................
2. Phần khai đối với đại diện thân nhân (người thờ cúng) hưởng trợ cấp3
Họ và tên: ..............................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam/Nữ: ........................................................
CCCD/CMND số ............................. Ngày cấp .................................... Nơi cấp ...................
Quê quán: ..............................................................................................................................
Nơi thường trú: .......................................................................................................................
Số điện thoại: ..........................................................................................................................
Mối quan hệ với người hoạt động cách mạng: .......................................................................
Người hoạt động cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...4./.
 
...., ngày... tháng... năm...
Xác nhận của UBND cấp xã
Ông (bà) ...................... hiện thường trú tại ................. và có chữ ký trên bản khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


 
………., ngày ... tháng ... năm ..…...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 
____________________
Ghi chú:
1 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Người hoạt động cách mạng còn sống hoặc đã chết.
2 Áp dụng đối với trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống.
3 Nếu người hoạt động cách mạng còn sống lập bản khai thì không khai mục này.
4 Người hoạt động cách mạng còn sống thì không khai mục này.

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây