6. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thứ ba - 06/09/2022 22:27
1. TÊN THỦ TỤC Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
2. LĨNH VỰC Phòng cháy, chữa cháy.
3. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.
2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2001.
3. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
4. Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
5. Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
4. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở;
- Thành viên đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành;
- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
- Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
- Người làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
- Thành viên đội, đơn vị phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Các cá nhân khác có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
5. HỒ SƠ CẦN THIẾT * Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện, gồm:
+ Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
+ Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện.
+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đã được huấn luyện.
* Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện, gồm:
+ Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC22 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện.
* Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, gồm:
+ Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC23 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
6. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ 01 (một) bộ hồ sơ.
7. THỜI GIAN XỬ LÝ * Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích:
- Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện: Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện.
- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đề nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện:
+ Trường hợp số lượng người đăng ký huấn luyện từ 20 người trở lên: Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an cấp huyện tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện.
+ Trường hợp số lượng người đăng ký huấn luyện ít hơn 20 người: Công an cấp huyện có trách nhiệm tập hợp; khi đủ số lượng thì thông báo thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Công an cấp huyện cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các cá nhân hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ. Trường hợp không cấp Chứng nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
* Đối với hồ sơ nộp trực tuyến (qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an):
- Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện: Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện.
- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đề nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện:
+ Trường hợp số lượng người đăng ký huấn luyện từ 20 người trở lên: Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Công an cấp huyện tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện.
+ Trường hợp số lượng người đăng ký huấn luyện ít hơn 20 người: Công an cấp huyện có trách nhiệm tập hợp; khi đủ số lượng thì thông báo thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Trong thời hạn 64 giờ (08 ngày) làm việc, Công an cấp huyện thông báo kế hoạch tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả tới cơ quan, tổ chức, cơ sở nộp hồ sơ; triển khai tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả theo kế hoạch được phê duyệt, chấm bài kiểm tra theo quy định và tổng hợp kết quả kiểm tra,
- Trong thời hạn 40 giờ (05 ngày) làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Công an cấp huyện cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các cá nhân hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ. Trường hợp không cấp Chứng nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
8. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật) bằng các hình thức sau:
- Trực tiếp tại: Trụ sở Công an cấp huyện;
- Qua dịch vụ bưu chính công ích: Địa chỉ tại Trụ sở Công an cấp huyện.
-  Qua dịch vụ công trực tuyến (mạng internet): Cổng dịch vụ công Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.vn/
9. LỆ PHÍ - Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.
- Lệ phí cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy: không
10. QUY TRÌNH - Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Công an cấp huyện bằng các hình thức sau:
+ Trực tiếp tại: Trụ sở Công an cấp huyện;
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích: Địa chỉ tại Trụ sở Công an cấp huyện.
+ Qua dịch vụ công trực tuyến (mạng internet): Cổng dịch vụ công Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.vn/
Người được cơ quan, tổ chức cử liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì lập Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) lưu 01 bản và giao trực tiếp cho người nộp hồ sơ 01 bản (đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan Công an) hoặc chuyển qua qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ Công trực tuyến).
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) lưu 01 bản và và giao trực tiếp cho người nộp hồ sơ 01 bản (đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan Công an) hoặc chuyển qua qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ Công trực tuyến).
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
- Bước 5: Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện.
- Bước 6: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến.
11. KẾT QUẢ Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ).
12. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM - Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
- Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu 115 số PC22 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
- Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC23 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây