Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy - 03/02/2018 01:44
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bắc Kạn cuộc trao đổi, phỏng vấn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bắc Kạn cuộc trao đổi, phỏng vấn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cuộc thi Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 5/2017.

 

Phóng viên: Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết này?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Trước hết phải khẳng định đây là Nghị quyết có  tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị của đất nước ta. Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng ta.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định cụ thể nguyên nhân; đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, thông qua Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, cán bộ, đảng viên vi phạm. Nghị quyết là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay; là điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng vừa hồng vừa chuyên…

Phóng viên: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 09 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tự soi và cụ thể các vấn đề đó như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết hội nghị lần thứ tư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04 - KH/TW ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, hướng dẫn viết thu hoạch (số 42-KH/TU ngày 09 tháng 12 năm 2016). Việc học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, với trên 90% cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ tham gia học tập. Để triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thống nhất, đồng bộ, đã thực hiện rà soát các văn bản ban hành trước đó để rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết đã nêu, Ban Thường vụ nhận định Bắc Kạn có một số biểu hiện sau: Sống thực dụng, cơ hội; có thái độ vô trách nhiệm, nói không đi đôi với làm; một số cán bộ, đảng viên chưa hết lòng vì công việc, tư tưởng làm việc cầm chừng, đối phó; ngại khó, ngại đụng chạm dẫn đến né tránh những vấn đề nhạy cảm mà lẽ ra với trách nhiệm của mình phải giải quyết. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị rõ nhận thấy là lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật; trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh hoặc phê phán người khác với động cơ không trong sáng; chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch…

Vừa qua, ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định  ban hành nội dung cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó, từ 27 biểu hiện đã được cụ thể hóa thành 135 biểu hiện trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, phổ biến đến cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan đơn vị mình; thường xuyên nhắc nhở, nghiêm túc kiểm điểm khi có biểu hiện vi phạm…

Phóng viên: Đâu là những nguy cơ của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Đảng bộ Bắc Kạn hiện nay và chúng ta phải làm gì để khắc phục, đấu tranh với nó?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Có thể nói, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn cuộc sống, chúng ta có thể hiểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là quá trình tự thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, từ đúng thành sai, từ tin tưởng đến hoài nghi, phủ định tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chuyển sang sùng bái, tin theo các luận điểm tư sản, sai trái, phản động.

Để khắc phục và đấu tranh với những biểu hiện này, chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống… Đồng thời, hướng dẫn việc giám sát, đánh giá mức độ chuyển biến tiến bộ của tập thể, cá nhân. Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, người đứng đầu làm trước và phải thật sự mẫu mực để cho mọi người noi theo. Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Phóng viên: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Đối với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 15/3/2017 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cùng với đó luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương. Riêng đối với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 19/01/2018 để triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cần có giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc việc học tập, kiểm điểm chuyên đề, xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tự giác, cụ thể, thiết thực trong từng tổ chức đảng, đảng viên nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng, phương thức giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện nội dung đột phá và tập trung giải quyết hiệu quả các bức xúc, nổi cộm. Nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018.

Phóng viên: Dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018) cũng là lúc chúng ta chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, trước thềm năm mới đồng chí muốn nhắn nhủ điều gì tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ của kế hoạch 5 năm 2015- 2020, do đó việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bắc Kạn, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền và cả hệ thống chính trị liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt phục vụ tổ chức, nhân dân. Đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững. Tăng cường liên kết với các tỉnh bạn trong khu vực để phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục; củng cố nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở…nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hướng đến xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày một giàu đẹp hơn.

Trước thềm năm mới- Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Mậu Tuất, xin chúc đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Nông Vui (thực hiện)

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay11,374
  • Tháng hiện tại264,713
  • Tổng lượt truy cập17,015,024
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây