Bắc Kạn tạo đột phá trong công tác cán bộ

Thứ sáu - 17/01/2020 12:31
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác cán bộ được Bắc Kạn coi là khâu then chốt giúp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xung quanh nội dung này.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác cán bộ được Bắc Kạn coi là khâu then chốt giúp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xung quanh nội dung này.

Bắc Kạn tạo đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện công tác cán bộ sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định, trong đó có công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 30/6/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016-2020 và các văn bản khác, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ.

Sau gần 4 năm thực hiện, công tác cán bộ của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức được coi trọng. Cơ bản cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Các khâu trong công tác cán bộ được cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện đồng bộ theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Trong thời gian qua, tỉnh đã có một số cách làm mới trong công tác cán bộ như: Đổi mới phương pháp tuyển chọn cán bộ để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý thông qua trình bày chương trình hành động và thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự có số dư. Việc tuyển chọn nhân sự theo phương pháp này bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan hơn trong công tác cán bộ; tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kiểm tra, sát hạch cán bộ trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý biên chế, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, qua đó từng bước quản lý có hiệu quả, chặt chẽ, thống nhất biên chế toàn tỉnh, không làm tăng biên chế.

Bắc Kạn tạo đột phá trong công tác cán bộ - Ảnh minh hoạ 2
Bỏ phiếu xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội, vậy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những yêu cầu và nội dung, tiêu chuẩn cơ bản nào trong công tác lựa chọn cán bộ cho Đại hội khóa tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Để lựa chọn cán bộ cho Đại hội khóa tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt và chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn cấp ủy viên, bao gồm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh, tiêu chuẩn về tuổi tham gia cấp ủy các cấp đã được quy định tại các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy như Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Kế hoạch số 153-KH/TU, Hướng dẫn số 07-HD/TU.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Phóng viên: Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thực hiện trong đại hội nhiệm kỳ tới là việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Tỉnh ta thực hiện những nội dung trên như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã tăng cường luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, gắn việc luân chuyển cán bộ với thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; kịp thời kiện toàn người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cấp ủy viên các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Phương án số 401-PA/TU ngày 18/10/2019 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ năm 2019 đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong quý IV năm 2019 để chủ động trong chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ thực hiện những giải pháp nào để lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ khóa tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Du: Để lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tiến hành rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, khách quan, công tâm của cấp có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Làm tốt công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.

Tiến hành công tác nhân sự theo từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình và điều kiện tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền./.

Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Thực hiện: Duy Khánh

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập379
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm363
  • Hôm nay2,187
  • Tháng hiện tại1,872,440
  • Tổng lượt truy cập94,775,257
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây