Hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”  tại huyện Chợ Đồn  

Thứ hai - 11/05/2020 23:39
Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương, góp phần kiềm chế sự phát sinh, gia tăng tội phạm. Do vậy, lực lượng Công an huyện Chợ Đồn đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương; Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản “Hộ an toàn - Tổ, dân phố bình yên”trên địa bàn huyện.
Lực lượng công an với vai trò tham mưu, hướng dẫn sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” (ảnh: Công bố QĐ điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
Lực lượng công an với vai trò tham mưu, hướng dẫn sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” (ảnh: Công bố QĐ điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
Thực hiện kế hoạch 280/KH-CAT-PV28 ngày 12/6/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về việc xây dựng nhân rộng mô hình tự quản “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”, Công an huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành kế hoạchtriển khai trên toàn huyện, đồng thời hướng dẫn Công an các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình phụcvụ xây dựng và nhân rộng mô hình. Đến nay,toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” tại 228/228 thôn, tổ với tổng số 13.181 hộ tham gia. Mỗi thôn có 01 trưởng, 01 phó trưởng mô hình.
Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 332 lượt thôn, tổ với 14.251 lượt người tham gia, thu được 253 tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo ANTT; tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, nhân rộng mô hình trong các buổi hợp thôn, tổ dân phố được 23 buổi với 901 người tham gia, thu được 15 tin có giá trị phục vụ công tác.
Từ khi mô hình tự quản “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” đi vào hoạt động. Tình hình ANTT trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến nhất định
Về chính trị: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định, an ninh nông thôn được đảm bảo. Tỷ lệ người dân được tiếp xúc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng lên, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đông người dân tộc thiểu số.
Thông qua tổ chức hoạt động của các mô hình góp phần xây dựng, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội. Nhân dân tham gia giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của hệ thống chính trị cơ sở, từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, bất cập, thiếu sót để tập trung giải quyết, không để hình thành điểm nóngvề ANTT tại địa phương.
Về TTATXH: Phối hợp, điều tra, khám phá và giải quyết 132 vụ, việc liên quan đến ANTT tại cơ sở, xử lý hình sự 49 vụ, 53 đối tượng;xử lý hành chính 35 vụ, 47 đối tượng; tham gia giáo dục, giúp đỡ 27 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, trong đó có 10 đối tượng được giúp đỡ giáo dục đã có sự tiến bộ; Tham gia hòa giải hơn 80 vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ nhân dân; Vận động giao nộp và kiểm tra thu giữ được 55 khẩu súng săn, súng tự chế, 100 viên đạn, 3,8 kg đạn chì,01 kg đạn súng hơi, 11 kích điện, 07 kíp nổ, 09 nòng súng, 02 lựu đạn, 01 vỏ lựu đạn, 05 linh kiện súng, 01 xuồng kim loại.
Về kinh tế- hội: Thông qua hoạt động của các mô hình đã trực tiếp tuyên truyền, cung cấp những thông tin cập nhật, chính thống của cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTT đến quần chúng nhân dân và quần chúng nhân dân được trực tiếp tham gia bảo vệ ANTTtại địa bàn cơ sở. Từ đó nhận thức về chính trị, pháp luật, ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý các tình huống, năng lực làm chủ về ANTT của đông đảo nhân dân từng bước được nâng cao. Nhân dân ngày càng tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào sự nghiệp bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 
Có thể nói, trong quá trình tổ chức, triển khai xây dựng, nhân rộng“Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Được nhân đân đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Qua đó đã góp phần giữ vững ANTT, phụcvụ tốt phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến nói chung, xây dựng, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn- Tổ, dân phố bình yên” trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, công tác xây dựng nhân rộng mô hình phải thường xuyên được đặt dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Hai là,đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chấ tlượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình.Chú trọng xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa bàn phức tạp về ANTT, gắn với việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện Tiêu chí 19.2 về ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ba , tranh thủ, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở ở các thôn, bản, khu dân cư, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng quần chúng nòng cốt gương mẫu chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.
Bốn là, tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó tích cực tham gia với vai trò vừa là thành viên của các mô hình, vừa là lực lượng quần chúng nòng cốt ở cơ sở, sẽ làm tốt công tác tổ chức, vận động đồng bào các dân tộc tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
Năm là, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;  kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng mô  hình, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
 
 

Tác giả bài viết: Phương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay62,316
  • Tháng hiện tại1,462,046
  • Tổng lượt truy cập52,139,169
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây