ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA TỈNH

Thứ sáu - 30/08/2019 09:22
Lịch sử 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cho thấy, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp an ninh, quốc phòng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn duyệt đội ngũ tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh
CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn duyệt đội ngũ tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh
Trong các Cương lĩnh, nghị quyết qua các kỳ đại hội, Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc... đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và sự lãnh đạo đúng đắn, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, đó là nguồn gốc tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay”.
Bắc Kạn là tỉnh vùng cao, tình hình ANTT cũng có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định như: các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá, tác động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tình trạng người nước ngoài đến lao động, du lịch hoạt động ngoài chương trình đăng ký và người địa phương xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc lao động gia tăng tạo ra những khó khăn trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ bí mật nhà nước. Tình hình trong dân tộc, tôn giáo tiếp tục có diễn biến phức tạp, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xuất hiện các “đạo lạ” có màu sắc mê tín dị đoan, gây mất ANTT. Tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, tội phạm lợi dụng công nghệ cao và các tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, cháy, nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ngày càng lớn.
Trước diễn biến tình hình trên, quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT địa phương. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 41 chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT.  Các văn bản đó đã cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo nghiệp vụ của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT, tạo thế chủ động và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó trước những vấn đề phức tạp nổi lên tại địa phương, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy có chỉ đạo giải quyết kịp thời, quyết liệt, không để phát sinh “điểm nóng”.
Hàng năm Đảng bộ Công an tỉnh đều quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên, căn cứ tình hình cụ thể đã đưa ra các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn  trong từng giai đoạn và từng năm. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình ANTT nổi lên, căn cứ vào những hạn chế, khiếm khuyết trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò, trí tuệ tập thể, đồng thời làm căn cứ để Giám đốc công an tỉnh tổ chức thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 11 Nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác hậu cần kỹ thuật... và nhiều chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên.
Do đó, trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, những vấn đề phức tạp về ANTT được kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở; tội phạm về trật tự xã hội giảm, không để các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn; đấu tranh với tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao, xóa bỏ nhiều điểm mua bán trái phép chất ma túy, triệt phá được các đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 89,37%,  đã giải quyết dứt điểm 35 tụ điểm phức tạp về ma túy, trật tự xã hội; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động với 18 Cụm An ninh liên hoàn; 1.249 Tổ an ninh nhân dân; 1.328 Tổ hòa giải; 79 Tổ tự quản về ANTT... quần chúng nhân dân cung cấp trên 29.000 tin, trong đó có trên 8.000 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” có bước phát triển tích cực. Đội ngũ cán bộ chiến sỹ có lập trường quan điểm vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xác định tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Công an các đơn vị, địa phương nên việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi đảng bộ cơ sở, đảng ủy Công an các huyện thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục. Do đó, từ 2010 đến nay Đảng ủy Công an tỉnh đã mở 4 lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên; đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; hướng dẫn số 23 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức sinh hoạt chi bộ; xây dựng quy định về chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ...Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ trực tiếp tham gia sinh hoạt với các đơn vị phụ trách; phân công các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham gia sinh hoạt với các Đảng ủy Công an huyện, thành phố. Do chỉ đạo sát sao nên năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ, Đảng ủy Công an các huyện thành phố được nâng lên rõ rệt. Ngoài việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng, các chi đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Công an các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được mổ xẻ, đánh giá, bàn giải pháp khắc phục và được kiểm tra giám sát việc thực hiện, hằng tháng kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc... để chỉ đạo giải quyết.
Trong thời gian tới để công tác lãnh đạo nhiệm vụ  bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc của Đảng về bảo đảm ANTT như: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia...
Hai là, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ để chỉ đạo các ngành, các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết những vấn đề “nóng”, phức tạp về ANTT phát sinh tại cơ sở.
Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác, giải pháp bảo đảm ANTT địa phương. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương cần ban hành những nghị quyết chuyên đề lãnh đạo từng lĩnh vực công tác, có sơ kết, tổng kết, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện.
Bốn là, xây dựng và thực hiện cơ chế “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò người đứng đầu”, mối quan hệ giữa cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy với chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, tính thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT đạt hiệu quả cao.
Năm là, tăng cường xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho các chi đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Công an các huyện thành phố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của từng đơn vị, công an địa phương./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Dương Văn Tính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm165
  • Hôm nay51,087
  • Tháng hiện tại1,412,549
  • Tổng lượt truy cập60,106,999
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây