HOICHOTHUONGMAI

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh: Nhìn lại kết quả sau hơn 01 năm thành lập

Thứ sáu - 29/07/2022 04:21
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, ngày 19/01/2021 Công an tỉnh đã tổ chức triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn. Đây là đơn vị chuyên trách cấp phòng thuộc Công an tỉnh có chức năng tham mưu, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh.

Với biên chế ban đầu chỉ có 07 đồng chí được điều động từ các đơn vị khác nhau và có kỹ năng nghiệp vụ khác nhau, nhưng ngay sau khi được thành lập, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương ổn định về mặt tổ chức và nhanh chóng đi vào hoạt động; tập trung nghiên cứu, tham mưu tích cực cho cấp ủy, UBKT cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, với kết quả nổi bật là: Đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp ủy, UBKT cấp trên; ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, UBKT cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý; tham mưu ban hành các nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn… kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên vào thực tiễn lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với huyện ủy, thành ủy xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố; đồng thời tham mưu ban hành Chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cho UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 51-QCPH/UBKT, ngày 09/12/2015 giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT huyện ủy, thành ủy.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị..., đặc biệt thông qua Chuyên mục “Kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” trên trang website nội bộ của Công an tỉnh đã kịp thời thông tin, cập nhật các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời chủ trương của cấp ủy, UBKT cấp trên; trao đổi, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn; thông tin những vấn đề khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu, nắm vững và hiểu rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và tham mưu, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ này ở đơn vị, địa phương mình.

         Trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Cơ quan UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên (diện cấp ủy cùng cấp quản lý) thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; chủ trì phối hợp với cấp ủy cấp huyện kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên (diện cấp ủy cùng cấp quản lý) thuộc đảng bộ công an cấp huyện. Tham mưu cho UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng đối với 16 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên cũng đã phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện ở một số chuyên đề, lĩnh vực, qua đó đã tham mưu cho cấp ủy, UBKT chấn chỉnh, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; báo cáo UBKT cấp trên xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên vi phạm; chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên; yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên; cho ý kiến về việc xử lý đối với 05 đảng viên.

Thực hiện Quy chế phối hợp, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu trao đổi thông tin với UBKT cấp ủy cấp huyện và đơn vị chức năng đối với 148 lượt cán bộ, đảng viên về một số nội dung, phục vụ công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND…

Có thể nói, sau hơn một năm triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, UBKT cấp ủy cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời vận dụng linh hoạt, đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng vào thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong đảng bộ; đưa hoạt động này đi vào nền nếp, thường xuyên, có hiệu quả, phục vụ tốt cho yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH ở địa phương.

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBKT cùng cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan UBKT đảm bảo số lượng, chất lượng; từng bước cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả: NT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập543
  • Máy chủ tìm kiếm91
  • Khách viếng thăm452
  • Hôm nay142,022
  • Tháng hiện tại3,838,288
  • Tổng lượt truy cập147,622,817
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây