Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh

Thứ hai - 31/08/2020 22:39
Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Công an tỉnh Bắc Kạn                  
 
Tên thủ tục hành chính Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Công an tỉnh Bắc Kạn                  
Trình tự thực hiện 1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học lập bản khai cá nhân theo mẫu HH1, kèm theo giấy tờ theo quy định gửi về Phòng PX01.
2. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, xác minh, bổ sung hồ sơ, tài liệu và thực hiện quy định sau:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh và tương đương để giám định bệnh tật.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và có văn bản trả lời và gửi lại hồ sơ cho cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo các trường hợp trên.
3. Khi có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, căn cứ kết luận để tham mưu cấp Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Cục X01 giải quyết.
4. Tiếp nhận Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp hàng tháng từ Cục X01 gửi đến để chuyển cho cá nhân 01 bản.
5. Gửi Phòng PH10 quyết định trợ cấp hàng tháng để thực hiện chi trả theo quy định
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH1).
2. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước, kèm theo bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.
3. Bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, trừ các trường hợp:
a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định. Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định nhưng sinh con dị dạng, dị tật được Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
4. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và tương đương trở lên kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác nhận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2) trừ các trường hợp tại Tiết a, Tiết b Điểm 3 ở trên.
5. Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học của Công an tỉnh (Mẫu HH3).
6. Văn bản đề nghị của Công an tỉnh.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) - Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01/8/1961 đến ngày 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã nhiễm chất độc hóa học dẫn đến mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; vô sinh; sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.
- Đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an đã nghỉ công tác hoặc có con đẻ nhiễm chất độc hóa học thì hoàn thiện hồ sơ đề nghị trợ cấp gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp hàng tháng
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
2. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân. 
4. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu HH1, HH2, HH3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu HH1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
1. Phần khai về người có công:
Họ và tên: ………………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ………………… Nam/Nữ: …………………..
Nguyên quán: .................................................................................
Trú quán: .........................................................................................
Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:
TT Thời gian Cơ quan/Đơn vị Địa bàn hoạt động
1 Từ tháng ... năm ...
đến tháng ... năm ...
   
2    
Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:……………………………
2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).
TT Họ tên Năm sinh Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh
1      
2      
     
 
.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………………….
Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ……………, có …. con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:
……………………………….
………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu HH2
………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …….../BBGĐ- …., ngày … tháng … năm .....
 
BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT
Hội đồng giám định Y khoa …………………………………………………
Họp ngày ... tháng ... năm ... tại để giám định bệnh tật đối với ông (bà): ...................................  
Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………….. Nam/Nữ: ...............
Nguyên quán: .............................................................................
Trú quán: ................................................................................................
Theo giấy giới thiệu số ngày ... tháng... năm ... của ……………………
Tình trạng bệnh tật:..........................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
KẾT QUẢ KHÁM
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
KẾT LUẬN:
Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư số ………………………………………. ngày ... tháng ... năm ... của …………………………………………….
Ông (bà) …………………………………………. bị suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học là: ……………………………….. %.
(Bằng chữ: ………………………………………………………)./.
ỦY VIÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Mẫu HH3
………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …../… …., ngày … tháng … năm .....
 
GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT DO NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
…………………………………………… chứng nhận:
Ông (bà): …………………………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ……………… Nam/nữ …………………………..
Nguyên quán: ..............................................................................................
Trú quán: ........................................................................................
Bị mắc bệnh:…………………………………………………………….. do nhiễm chất độc hóa học./.
 
 
Nơi nhận:
- ….;
- Lưu .
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây