Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: Thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới

Thứ năm - 09/06/2022 14:05
Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (16/6/1967-16/6/2022), lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bắc Kạn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn. Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương.
Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại đơn vị
Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại đơn vị
 Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Bắc Kạn đã được rèn luyện và trưởng thành từ trong cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Bắc Kạn đã sát cánh cùng với các lực lượng khác trong ngành Công an, lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp tham mưu ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực phản động, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết, triển khai thực hiện các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức nhiều đợt phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tuyên truyền pháp luật cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa bàn các thôn, bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hoà nhập cộng đồng; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…
 
Anh 2 Mot buoi tuyen tr uyền pháp luật, phát động phong trao toan dan b ảo vệ ANTQ tại cơ sở
Một buổi tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở
 
Những năm gần đây mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên được đổi mới về hình thức, biện pháp, cách thức tiến hành. Nổi bật là trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực, từng địa bàn, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự tại cơ sở. Cụ thể: Một số mô hình đã được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Cụm an ninh liên hoàn”, mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”, mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, đặc biệt mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” đã được Bộ Công an công nhận và thông báo kinh nghiệm xây dựng mô hình trên toàn quốc, đến nay được xây dựng ở hầu hết các xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn với 1.228/1310 thôn, tổ dân phố đã góp phần huy động sức dân trong công tác bảo vệ ANTT, là cơ sở xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công an xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời lựa chọn xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn và Công an phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn để xây dựng trở thành xã điển hình, Công an phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Anh 3 Tang qua cho ca c cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
Tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
 
Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, luôn xứng đáng là cán bộ Công an gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; đồng thời đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Trong 5 năm qua đơn vị luôn làm tốt công tác khen thưởng trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã đề nghị Bộ Công an tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc, 24 Bằng khen, 493 kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ; UBND tỉnh tặng 33 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 410 Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị, trong 5 năm qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tích nổi bật, đơn vị có 01 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 03 năm đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 04 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”, có 08 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Tập thể đơn vị được Bộ Công an tặng 05 Bằng khen, Bộ Y tế tặng 01 Bằng khen, UBND cấp tỉnh tặng 04 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 08 Giấy khen; có 05 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 01 Bằng khen của Bộ Y tế, 02 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 21 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Hằng nghìn tập thể, cá nhân lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh đã được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Đạt được những thành tích nêu trên là do có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn; của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố. Sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, sự cố gắng tận tụy với trách nhiệm cao của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở qua các thế hệ, các thời kỳ. Những thành tích, đóng góp đã góp phần xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân; trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.                               

Tác giả bài viết: CTV Quốc Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập373
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm371
  • Hôm nay100,911
  • Tháng hiện tại2,594,990
  • Tổng lượt truy cập114,640,103
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây