Đề cương Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an

Đăng lúc: Thứ ba - 19/03/2013 05:59 - Người đăng bài viết: Phạm Bá Điền
Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Ngày 27/4/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số: 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW; các cơ quan, ban, ngành, huyện uỷ, thị uỷ, UBND các huyện, thị xã đã có chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.
          UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/3/2013 về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA trên địa bàn tỉnh; tiếp đó Công an tỉnh đã có Hướng dẫn cụ thể để thực hiện Thông tư.
          Nội dung cơ bản của các văn bản trên như sau:
            I. CHỈ THỊ SỐ 09-CT/TW VÀ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09 ĐỀU KHẲNG ĐỊNH:
          Một là, khẳng định “Bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua từng bước có sự phát triển, góp phần tích cực trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH ở các địa phương. Tuy nhiên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đáp ứng hết các yêu cầu nhiemẹ vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có lúc, có nơi còn mang tình hình thức;  tổ chức nội dung phong trào còn thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia; một bộ phận các bộ, đảng viên còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT.
          Hai là, dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp chống phá; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đòi hỏi cán bộ và nhân dân phái nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và kiềm chế hoạt động của bọn tội phạm.
          Ba là, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phục vụ tích cực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thực hiện tốt các nhiệm vụ:
          Thứ nhất, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình; hàng năm đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả, gắnvới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
          Thứ hai, người đứng đấu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQvà chịu trách nhiệm về tình hình ANTT ở đơn vị, địa phương.
          Thứ ba, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức cánh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT; nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của địa phương về bảo vệ ANTT; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi công dân để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
          Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện, gương mẫu đi đầu và chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
          Thứ năm, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT ở cơ sở. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT gắn với các phong trào cách mạng khác ở đơn vị, địa phương.
          Thứ sáu, quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp vững mạnh để thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
            II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCA, NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN NHƯ SAU:
          Một là, xác định việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT là trách nhiệm của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, lực lượng Công an làm nòng cốt; tùng bước hướng đến mục tiêu: từng gia đình, từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn về ANTT.
          Hai là, việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng đơn vị, địa phương. Hàng năm, vào đầu năm các đơn vị địa phương tổ chức phát động đăng ký thi đua thực hiện; cuối năm tổ chức phân loại, đánh giá. Kết quả đánh giá, phân loại là cơ sở để đề xuất khen thưởng.
          Ba là, Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” như sau:
          1. Đối với khu dân cư phải đạt được 5 tiêu chí, đó là:
Tiêu chí 1: Hàng năm, cấp ủy Đảng của khu dân cư có Nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT; Khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT";100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đấu xây dựng khu dân cư  "An toàn về ANTT".
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư.
Tiêu chí 3: Không để xảy ra các hoạt động:
- Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;
- Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị;
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
Tiêu chí 4: Thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác gồm:
- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước;
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng; không có công dân của khu;dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời;
- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng;
- Không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trong do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng;
Tiêu chí 5: Hàng năm, Công an viên, Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có Công an viên, Bảo vệ dân phố bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
          2. Đối với xã, phường, thị trấn phải đạt được 6 tiêu chí, đó là:
Tiêu chí 1: Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT";
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư.
Tiêu chí 3: không để xảy ra các hoạt động:
- Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;
- Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị;
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
Tiêu chí 4: thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác gồm:
- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước;
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng; không có công dân của khu;dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời;
- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng;
- Không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trong do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng;
Tiêu chí 5: Hàng năm, Công an xã, phường, thị trấn, Bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trở lên”; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
          Tiêu chí 6: Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
          3. Đối với Cơ quan, doanh nghiệp phải đạt được 5 tiêu chí, đó là:
          Tiêu chí 1: hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có đủ nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ; có 100% các phòng, ban, tổ, đội… và cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
          Tiêu chí 2: có kế hoạch (bằng văn bản) phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT trong CQ, DN (đối với đơn vị hành chính sự nghiệp không xây dựng mô hình nhưng phải có nội quy, quy định tự bảo vệ vật tư, tài sản đơn vị).
          Tiêu chí 3: không để các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.
          Tiêu chí 4: Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
          Tiêu chí 5: Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
          4. Đối với nhà trường phải đạt được 5 tiêu chí, đó là:
          Tiêu chí 1: Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.
          Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - chính quyền địa phương - gia đình người học (nếu là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học; có mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ (nếu có).
          Tiêu chí 3: không để các hoạt động gây rối; biểu tình; lập các hội, nhóm; tuyên truyền phát triển đạo; khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.
          Tiêu chí 4: Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
          Tiêu chí 5: Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
 
          Toàn thể nhân dân, cán bộ đang sinh sống, công tác là lao động ở đơn vị, địa phương hãy hưởng ứng và thực hiện tốt lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”. Chúng ta cùng thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xãm, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” chính là thực hiện quyền làm chủ, quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực ANTT để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, góp phần tích cực cùng toàn xã hội xây dựng cuộc sống “an toàn- đoàn kết- văn hóa”./.

Nội dung Thông tư và các văn bản hướng dẫn thưc hiện được đính kèm phía dưới:

- Thông tư số 23/2012/TT - BCA của Bộ Công an
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-30-23-2012-TT-BCA/
- Chỉ thị số 04/2013/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-40-04-2013-CT-UBND/
- Hướng dẫn số 559/HD-CAT-PV28 ngày 13/3/2012 của Công an tỉnh Bắc Kạn và các biểu mẫu
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-41-559-HD-CAT-PV28/
Bản đăng ký xây dựng thôn, khu phố an toàn về An ninh trật tự
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-31-Ban-dang-ky-xay-dung-thon-khu-pho-an-toan-ve-An-ninh-trat-tu/
Bản cam kết gia đình an toàn về An ninh trật tự
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-32-Ban-cam-ket-gia-dinh-an-toan-ve-An-ninh-trat-tu/
Bản đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về An ninh trật tự
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-33-Ban-dang-ky-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-an-toan-ve-An-ninh-trat-tu/
Bảng điểm đánh giá phân loại Cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-34-Bang-diem-danh-gia-phan-loai-Co-quan-doanh-nghiep-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-an-ninh-trat-tu/
Bảng điểm Đánh giá, phân loại Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-35-Bang-diem-Danh-gia-phan-loai-Nha-truong-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-an-ninh-trat-tu/
Bản đăng ký Cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-36-Ban-dang-ky-Co-quan-doanh-nghiep-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-an-ninh-trat-tu/
Bản đăng ký Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-37-Ban-dang-ky-Nha-truong-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-an-ninh-trat-tu/
Bảng điểm Đánh giá, phân loại khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-38-Bang-diem-Danh-gia-phan-loai-khu-dan-cu-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-ANTT/
Bảng điểm Đánh giá, phân loại xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”
http://conganbackan.vn/backan/vi/laws/view-39-Bang-diem-Danh-gia-phan-loai-xa-phuong-thi-tran-dat-tieu-chuan-An-toan-ve-ANTT/

Nguồn tin: Công an tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Tuyển sinh
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Van ban DH dang
Góp ý xây dựng
Cải cách hành chính
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn
Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân
Thông báo danh sách vi phạm luật GTĐB gửi về địa phương
Thông báo tước giấy phép lái xe
Văn bản chính phủ
Phòng chống AIDS

Bạn đánh giá về chất lượng website của chung tôi như thế nào?

Đẹp và thân thiện

Đẹp

Trung bình

Không đẹp

Ý kiến khác