.

Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”

Thứ ba - 13/02/2018 09:06
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bắc Kạn tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bắc Kạn tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn được khẳng định rõ trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng là nhân tố có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của công tác cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”. Thông qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa cơ quan quản lý nhà nước với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; giảm bớt đầu mối các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng thời giảm chi ngân sách của tỉnh và của Nhà nước.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh chỉ đạo việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo yêu cầu có sự giám sát của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy với hình thức kiện toàn lại, thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị phải bảo đảm có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và phải xây dựng phương án sắp xếp nhân sự. Việc sáp nhập các tổ chức, đơn vị không chỉ vì mục tiêu giảm số lượng một cách cơ học mà phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực.

Khung biên chế để thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành và tương đương; của chi cục trực thuộc sở; của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên; phòng có từ 05 - 10 biên chế được bố trí 02 lãnh đạo, phòng có trên 10 biên chế trở lên được bố trí không quá 03 lãnh đạo. Đối vớicác chi cục không đủ biên chế để bố trí cho các phòng chuyên môn bảo đảm theo quy định thì chỉ thành lập một phòng trực thuộc. Đối với các phòng, ban, khoa, tổ bộ môn… thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện, trường học các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và và các tổ chức khác thuộc lĩnh vực đặc thù không nhất thiết phải bố trí đủ 05 biên chế trở lên, tuy nhiên phải xem xét sắp xếp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Theo số liệu thống kê, từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh có tổng số 16/21 đơn vị đã thực hiện việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở, ban ngành và tương đương cấp tỉnh giảm 32 phòng (từ 135 xuống còn 103 phòng). Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục, ban trực thuộc sở, ban ngành và tương đương cấp tỉnh giảm 21 phòng (từ 60 xuống còn 39 phòng). Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giảm 16 phòng chuyên môn (từ 104 xuống còn 88 phòng).

Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị
(Ảnh: Hoạt động tại Phòng Nội vụ UBND huyện Bạch Thông)

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh giảm 02 đơn vị (từ 09 xuống còn 07 đơn vị); số phòng giảm 10 phòng (từ 41 xuống còn 31 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành giảm 07 đơn vị (từ 104 xuống còn 97 đơn vị); số phòng giảm 56 phòng (từ 248 xuống còn 192 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện giảm 22 đơn vị (từ 348 xuống còn 326 đơn vị). Đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh giảm 01 (từ 03 xuống còn 02 đơn vị). Số phòng ban thuộc các tổ chức hội cấp tỉnh giảm 04 phòng (từ 08 phòng xuống còn 04 phòng, ban).

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tinh giản biên chế phải thực hiện theo đúng quy định của các bộ, ngành, Trung ương; phải tiến hành đồng thời với sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp lý về chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính đồng thời gắn với việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (điều chỉnh vị trí việc làm); kiên quyết đưa ra khỏi biên chế những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí, sắp xếp công tác khác. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế phải bảo đảm gắn với đánh giá xếp loại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Với lộ trình cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm các đơn vị thực hiện tinh giản từ 1,5% đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp so với số được giao năm 2015.

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết cho 62 trường hợp được tinh giản biên chế. Trong đó, cơ quan Đảng, đoàn thể có 02 trường hợp được tinh giản (nghỉ hưu trước tuổi); khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh có 21 trường hợp được tinh giản (19 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; 02 trường hợp thôi việc ngay); khối cấp xã có 39 trường hợp được tinh giản (32 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; 07 trường hợp thôi việc ngay).

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, thực hiện rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên chế. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước…

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được thực hiện thành công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với lộ trình triển khai đã được hoạch định rõ ràng, Bắc Kạn đang nỗ lực từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ nhân dân./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga (CTV)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập140
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay18,860
  • Tháng hiện tại697,928
  • Tổng lượt truy cập18,309,775
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây