Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu - 02/08/2019 01:05
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản đạt hiệu quả.

Từ năm 2014 đến nay, UBND các cấp đã thực hiện 21.673 cuộc tiếp với 24.612 lượt công dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp đã tổ chức tiếp 22.390 cuộc (định kỳ 6.077 cuộc, đột xuất 16.314 cuộc) với 33.851 lượt công dân; có 15 cuộc tiếp đối với đoàn đông người. Qua các cuộc tiếp công dân, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các cấp đã chỉ đạo và trực tiếp giải quyết, xử lý dứt điểm được 14.677 vụ việc.

Bên cạnh đó, Công an các cấp đã tiếp 156 cuộc với 160 lượt công dân/155 vụ việc; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp 349 lượt công dân; Toà án nhân dân hai cấp tiếp 3.665 lượt công dân; Thi hành án dân sự tiếp 13 cuộc với 13 lượt công dân. Việc tiếp công dân của các cơ quan tư pháp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và kết quả tiếp dân cơ bản được người dân nhất trí.

  Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND các cấp đã xem xét, giải quyết 520/552 vụ việc thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm 7/13 vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đạt được kết quả trên là do các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này và phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn thường xuyên chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp đồng thời việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm (nếu có).

Năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 04/11/2015 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; ban hành các quyết định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện (Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/01/2015 về triển khai thực hiện "Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"; Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn…).

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được duy trì với nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về thực hiện quyền, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khiếu nại, tố cáo. Trong 5 năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 9.188 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ thị và các văn bản liên quanvới hơn 477.600 lượt người tham dự.

Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng quan tâm phối hợp thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không để phát sinh phức tạp, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp hoặc phát sinh khiếu kiện tại Tòa án.

  Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Trong 5 năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện được 94 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 139 đơn vị. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện 550 cuộc có nội dung kiểm tra, giám sát về trách nhiệm tiếp công dân, việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

  Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được rà soát, kiện toàn; được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân được bố trí phù hợp, thuận tiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định

Có thể khẳng định, sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tích cực. Việc thực hiện công tác tiếp công dân đã được quan tâm cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất. Công tác tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn, thư được thực hiện theo quy trình, quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã cơ bản được giải quyết dứt điểm, đúng quy định; quá trình giải quyết đã chú trọng xem xét toàn diện, đầy đủ các tình tiết, diễn biến, tính chất pháp lý và tình hình thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết chính xác, đúng quy định. Quan tâm tổ chức đối thoại công khai để giải quyết vụ việc sát thực tế, thấu tình, đạt lý mang tính thuyết phục cao, chấm dứt được khiếu nại; vận dụng tối đa cơ chế chính sách để giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền và các cơ quan chức năng cấp trên về những vấn đề còn vướng mắc để làm cơ sở đánh giá, giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc đảm bảo khách quan, công tâm. Thực hiện nghiêm quy định tiếp dân, gắn việc tiếp dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, bức xúc của nhân dân không để phát sinh thành “điểm nóng”, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Bích Huệ

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập258
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm244
  • Hôm nay34,485
  • Tháng hiện tại316,121
  • Tổng lượt truy cập48,999,977
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây