HOICHOTHUONGMAI

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 19/05/2017 11:31
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã để lại di sản văn hóa tinh thần to lớn cho nhân dân Việt Nam và thế giới, đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã để lại di sản văn hóa tinh thần to lớn cho nhân dân Việt Nam và thế giới, đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW những năm qua đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là hệ thống quan điểm cơ bản, quan trọng, xuyên suốt, khoa học, nhân văn trong lý tưởng của Người. Đó là lý tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hôi; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về đạo đức cách mạng …

Đạo đức Hồ Chí Minh - là yếu tố song hành, nhất quán cùng với tư tưởng nhân văn cao đẹp, được thể hiện vô cùng rộng lớn mà cụ thể ý nghĩa đối với đất nước, đồng bào, đồng chí. Đạo đức Hồ Chí Minh là việc Người luôn đề cao việc tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

Phong cách Hồ Chí Minh - được kết tinh từ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động và ứng xử hàng ngày. Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…

Với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị.

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với các quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương.

Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch 39-KH/TU ngày 10/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 20/01/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, Tỉnh ủy yêu cầu tập thể cấp ủy, tập thể cơ quan, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm; niêm yết đầy đủ các bản kế hoạch học tập và làm theo của tập thể và cá nhân để cán bộ, đảng viên thực hiện và theo dõi, kiếm tra, giám sát. Đối với nội dung này, Tỉnh ủy yêu cầu cụ thể: Kế hoạch làm theo Bác phải nêu từ 3 việc cụ thể trở lên; giải pháp thực hiện, thời gian giải quyết khả thi, rõ ràng. Việc xây dựng kế hoạch căn cứ vào nội dung chuyên đề hằng năm; các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần giải quyết; phải bám sát Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Ngoài ra, Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; xác định các nội dung đột phá cần thực hiện, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện chương trình, giáo trình giảng dạy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học, trường chuyên nghiệp, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Cuộc thi Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017

Rõ nét nhất chính là việc tổ chức Cuộc thi “Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017” gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc. Được tổ chức từ tháng 1/2017 ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, kết thúc là cuộc thi cấp tỉnh tổ chức ngày 17,18/5, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy Bắc Kạn, các cấp ủy địa phương, đơn vị trong việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, sửa đổi lề lối làm việc tại các địa phương, đơn vị.

Bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ nét và đầy đủ hơn, quan tâm hơn lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy đã chú trọng gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị được tập trung giải quyết hiệu quả, kịp thời…

Tin tưởng rằng, với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ dần trở thành thói quen, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh…/.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập382
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm271
  • Hôm nay83,076
  • Tháng hiện tại711,458
  • Tổng lượt truy cập148,431,934
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây